ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

www.nontech.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ราษฏร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150

aaaaaTel : 02-9855111

aaaaaFax : 02-9855111 ต่อ 111

aaaaaEmail : [email protected]

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

aaaaaaaaaaวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2535  ตามโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ บนเนื้อที่ประมาณ  57 ไร่เศษของวัดราษฏร์นิยม โดยพระครูประชาธรรมนาถ (หลวงพ่อแฉ่ง) อดีดเจ้าอาวาสเป็นผู้มอบให้  ตั้งอยู่ เลขที่ 116 หมู่ 6 ถนนฤชุพันธุ์ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ปรัชญา

aaaaaaaaaaทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

aaaaaaaaaaมนุษยสัมพันธ์ดี   มีน้ำใจ   ใฝ่สิ่งประดิษฐ์

เอกลักษณ์

aaaaaaaaaaสถานที่ชวนมอง สนองชุมชน มากล้นวิชาการ

วิสัยทัศน์

aaaaaaaaaaวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มุ่งจัดการศึกษาในการผลิตช่างฝีมือช่าง เทคนิคที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและ    ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอ ในการดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ
  2. ทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานภายใน ภายนอก เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนในการจัดการศึกษา
  4. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ให้มีความรู้ ทักษะ ควบคู่คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  5. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป