ข้อมูลหลักสูตร

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
–  สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
–  สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
–  สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
–  สาขางานผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
–  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
–  สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
–  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
–  สาขางานเทคนิคยานยนต์
–  สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
–  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน
สาขาวิชาไฟฟ้า
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
– สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่
– สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (WIL)
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
– สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม (WIL)