ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ    Nonthaburi Technical College
ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  116  หมู่ที่ 6  ตำบลราษฎร์นิยม   อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  11150
โทรศัพท์          02-9855111
โทรสาร            02-9855111 ต่อ 111
เว็บไซต์            www.nontech.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา   57  ไร่ 
มีอาคารรวมทั้งสิ้น  12  หลัง ได้แก่
1.   อาคาร 1 (อาคารพระครูประชาธรรมนาถ)                                สร้างปี  2535   จำนวน   4  ชั้น
2.   อาคาร 2 (อาคารหอประชุมศรีนนท์)                                        สร้างปี  2535   จำนวน   1  ชั้น
3.   อาคาร 3 (อาคารเรียนปฏิบัติการช่างเชื่อมโลหะ)                    สร้างปี  2535   จำนวน   1  ชั้น
4.   อาคาร 4 (อาคารเรียนปฏิบัติการช่างยนต์)                               สร้างปี  2535   จำนวน   1  ชั้น
5.   อาคาร 5 (อาคารอำนวยการ)                                                   สร้างปี  2541   จำนวน   4  ชั้น
6.   อาคาร 6 (อาคารเรียนปฏิบัติช่างกลโรงงาน)                           สร้างปี  2542   จำนวน   1  ชั้น
7.   อาคาร 7 (อาคารศูนย์วิทยบริการ)                                            สร้างปี  2545   จำนวน   2  ชั้น
8.   อาคาร 8 (อาคารเรียนปฏิบัติการช่างเทคนิคพื้นฐาน)               สร้างปี  2546   จำนวน   1  ชั้น
9.   อาคาร 9 (โรงฝึกงานช่างยนต์)                                                 สร้างปี  2548   จำนวน   1  ชั้น
10. อาคาร 10 (อาคารศูนย์ผึกอบรมวิชาชีพ)                                  สร้างปี  2549   จำนวน   2  ชั้น
11. อาคาร 11 (อาคารเรียนสามัญ)                                                 สร้างปี  2554   จำนวน   4  ชั้น                                                       12. อาคาร 12 (อาคารโดมอเนกประสงค์)                                       สร้างปี  2558   จำนวน   1  ชั้น