วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

               วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มุ่งจัดการศึกษาในการผลิตช่างฝีมือช่าง เทคนิคที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอ ในการดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ
  2. ทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานภายใน ภายนอก เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนในการจัดการศึกษา
  4. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ให้มีความรู้ ทักษะ ควบคู่คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  5. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป