บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศิรวิทย์ หริรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวัฒนา อารักษ์คุณากร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพรหมวรรณ ปุ๊แง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล