ผู้บริหาร

ดร.รุจิรา ฟูเจริญ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

นางวราพร ตันพินิยะกุล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นายศิรวิทย์ หริรักษ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
201853
นายปิยพงศ์ วชิรมนตรี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นายสมพร แจ้งแสง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี