ฝ่ายวิชาการ

นายสมพร แจ้งแสง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี